OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×

질문

자주 묻는 질문을 한 데 모았습니다.
추가 문의는 스토어 하단 오른쪽에 위치한 1:1 문의를 이용해주세요.

배송

영업일 기준 약 2~3일 소요
기본 배송비 3,000원 / 5만원 이상 구매시, 무료배송
제주 지역의 경우 추가 배송비 3,000원

단, 상품 종류 및 지역 상황에 따라 배송이 다소 지연될 수 있습니다.

교환/반품

교환 및 반품 신청을 위한 절차를 안내드립니다.

apartfromthat-stroe.com 의 고객님의 계정에 로그인 한 뒤,
[계정] - [주문처리현황]에서 교환 및 반품을 하실 해당 주문건에 대한
[교환 신청] 혹은 [반품 신청] 버튼을 클릭해주세요. 
교환 및 반품 신청시, 택배사 자동 수거요청이 진행되어니 참고부탁드립니다. 

주문 상품을 받으시고 난 후로부터, 영업일 기준 7일 이내에
자사로 제품이 도착되어야 정상적인 교환 및 반품이 가능합니다.
 

교환 및 반품이 불가한 경우

- 상품의 택 및 라벨을 제거한 경우
- 상품 착용 및 세탁, 수선을 한 경우
- 고의로 제품을 훼손한 경우
- 교환 및 반품 기한이 지난 경우
- 배송받은 박스 포장 상태가 아닌 제품이 훼손될 가능성이 있는 포장 상태로 반품을 보낸 경우

  • 단순 변심으로 인한 교환 및 반품의 경우 반송비용은 고객님께서 부담해주셔야 합니다. (색상 및 사이즈 교환)
  • 제품의 결함 등 자사 실수로 교환 및 반품이 이루어지는 경우 배송비는 모두 자사에서 부담합니다.
  • 환불시, 반품 확인 여부와 제품 상태를 확인한 후 문제가 없을시 3 영업일 이내에 결제금액을 환불해드립니다
  • 신용카드로 결제하신 경우는 신용카드 승인을 취소하여 결제대금이 청구되지 않게 합니다.
    단, 신용카드 결제일자에 맞추어 대금이 청구 될 수 있으면, 익월 신용카드 대금 청구시 카드사에서 환급처리 됩니다.


교환 및 반품 배송비 안내
- 교환 왕복 배송비 : 6,000원
- 반품 배송비 : 3,000원 (최초 결제시, 무료 배송건일 경우 6,000원)
- 타 택배사를 이용하여 보내실 경우, ‘선불’ 로 보내주시면 됩니다.

택배비 입금계좌
국민 032901-04-309868 주식회사 모던애니멀

교환 및 반품 주소
서울시 서대문구 연희로 106 지하1층

적립금

신규 회원 가입시 10,000원의 적립금이 지급됩니다.

- 적립금은 배송 완료일로부터 7일 이후에 적립됩니다.
- 적립금은 1원 이상부터 사용가능합니다.
- 적립금으로 구매하신 제품은 구매시 적립금 지급 조건에서 제외됩니다.
- 적립금은 현금으로의 환불이 불가합니다.
- 적립금 사용 및 적립은 온/오프라인 개별로 운영됩니다.
- 휴면 회원으로 전환시, 미사용 적립금은 같이 소멸됩니다.

1:1 문의

다른 문의사항은 온라인 스토어 오른쪽 하단의 [1:1 문의] 를 이용해주세요.
최대한 신속하게 답변 드리겠습니다.

최근본상품